Die Openbaring van Yahshua Christus - Hoofstuk 18

Deur William Finck

Alle vers vertalings geneem uit die Afrikaans 1933/1953 vertaling

"1 EN ná hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdaal uit die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. 2 En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword 'n woonplek van duiwels en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls, 3 omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid.”

Terwyl Babilon nog nie geval het nie, word dit hier as 'n sekerheid verklaring deur Yahweh wat "dinge wat nie bestaan nie as bestaande noem" (Romeine 4:17). Dit is egter ten volle duidelik dat die stede van die voorheen Blanke Christelike nasies inderdaad “’n woonplek vir demone geword het en ’n tronk vir elke onrein gees, en ’n hok vir elke onrein en gehate voël”. Hulle is gevul met Jode, en met elke soort dier wat in daardie nasies opgeneem is as die vrugte van imperialisme en internasionale handel. Dit is die vervulling van Jeremia hoofstuk 31, waar dit in vers:27 staan. " 27 Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek die huis van Israel en die huis van Juda sal besaai met saad van mense en van diere.”

"4 En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie. 5 Want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou.”

Dit kan op verskeie maniere geïnterpreteer word. Daar mag gemeen word dat die volk van God nie uit die dier kan kom nie – hulleself nie heeltemal van hierdie bose wêreldstelsel kan skei nie – totdat Babilon wel val. 'n Ander manier om dit te interpreteer, is dat sodra voldoende van die mense van God hulleself van die bose wêreldstelsel afgeskei het, dit sal val. Tog kan ons nie verwag dat die herkoms van God die bystand van die hand van die mens sal vereis nie. Dit is duidelik dat die huidige wêreldstelsel, die illusie van sekuriteit in verbruikerswese, humanisme en globale merkantilisme, sal neerstort op diegene wat die dier aanbid. Daardie mense van God wat nie die dierstelsel aanbid nie, hulle moet probeer om hulleself daarvan te skei sodat wanneer dit wel ineenstort, hulle nie die strawwe daarvan ondergaan nie. Daardie ongeluk kan skielik wees, soos verse 10, 17 en 19 blykbaar aandui, maar "een uur" is nie so 'n definitiewe tydperk in Grieks as wat die uitdrukking aflei nie, en in profesie kan dit 'n langer periode wees, maande of selfs 'n paar jaar, waarvoor sien Openbaring 11:13, 14:7 en 17:12.

Selfs sonder vrees vir oordeel, moet Christene in elk geval altyd probeer om hulself van bose dade en van goddelose mense te skei, en in elke aspek van die lewe, vermy om vasgevang te word in die dierstelsel. Paulus het in 2 Korintiërs 6:14-18 so gewaarsku: “

“ 14 Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? 15 En watter ooreenstemming het Christus met Bélial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? 16 Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My 'n volk wees. 17 Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem; 18 en Ek sal vir julle 'n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige.”

Vers 17 haal Jesaja 52:11 aan, wat sê “11 Vertrek, vertrek, gaan weg daarvandaan, raak nie aan wat onrein is nie; gaan uit hulle midde uit, reinig julle, draers van die heilige voorwerpe van die Here!” Al die vertaalings ( Engelse vertaalings )wat ek gesien het, voeg die woord ding op een of ander manier by die teks. Tog sê dit eintlik net “moet aan die onreine nie raak nie”, en verwys na mense, nie na lewelose voorwerpe nie. Die "vaartuie van Yahweh" is daardie kinders van Adam wat die gees dra wat Yahweh in Adam geblaas het. Die ander en gemengde rasse, en veral die Kanaänitiese-Edomitiese Jode, het nie hierdie gees nie.

"6 Vergeld haar soos sy ook julle vergeld het, en verdubbel dit vir haar volgens haar werke. Skink vir haar dubbel in die beker waarin sy geskink het. 7 Namate sy haarself verheerlik het en weelderig geleef het, na dié mate moet julle haar pyniging en droefheid aandoen. Omdat sy in haar hart sê: Ek sit as koningin en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie — 8 daarom sal haar plae op een dag kom: dood en droefheid en honger; en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel.”

Die wraak van die volk van God sal in detail bespreek word met Openbaring hoofstuk 19, wat die Bruilofsmaal van die Lam beskryf – wat die vernietiging is van al die vyande van God wat hier op hierdie aarde is. Hier met verwysing hierna sal Miga hoofstuk 4 aangehaal word. Toe Openbaring hoofstuk 12 bespreek is, het ons dit gestel dat die teks van daardie hoofstuk nie net 'n visie is van die omstandighede rondom die koms van Christus nie, maar dat dit ook 'n visie was van die omstandighede rondom die skepping van die Verenigde State. Miga hoofstuk 4 was 'n groot deel van die bewyse wat daardie bewering ondersteun. Die Verenigde State is die eerste en enigste nasie wat ooit as 'n Christelike nasie gestig is. Miga 4:13 sê: “ 13 Staan op en dors, o dogter van Sion! Want Ek sal jou horing yster maak en jou kloue koper, en jy sal baie volke fyn trap; en jy sal hulle onregverdige wins aan die Here toewy en hulle rykdom aan die Here van die ganse aarde.” Die kinders van Yahweh moet nog uitsien na die vervulling van hierdie gedeeltes.

Die uitroep van die vrou, die hoer wat op die dier sit, sê dat "ek sit as 'n koningin en ek is nie 'n weduwee nie en ek het nie hartseer gesien nie", dit klink presies soos die gesindheid wat vandag in die gejudiseerde sektes van die Christendom aangeleer word, waar die evangelie van persoonlike verryking verkondig word. Dit is seker die beste leerstelling wat tot voordeel van die internasionale handel van die Jood geformuleer kon word. Dit is ook 'n absolute misleiding, in stryd met alle gesonde Christelike lering.

"9 En die konings van die aarde wat met haar gehoereer en weelderig geleef het, sal oor haar ween en oor haar weeklaag wanneer hulle die rook van haar verbranding sien, 10 terwyl hulle ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, en sê: Wee, wee jou, o groot stad Babilon, o sterk stad, want in een uur het jou oordeel gekom!”

“7 En hulle antwoord en sê vir Hom: Waar, Here? En Hy sê vir hulle: Waar die liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom.” - Lukas 17:37

“Mystery Babylon”, die internasionale handelsstelsel van skuld, krediet en vrye handel wat deur die internasionalistiese Jood opgestel is. Die konings van die aarde het die stabiliteit van hul eie nasies in die gedrang gebring om te hoereer – of hul grense oop te maak – sodat die dier kan floreer, in die hoop om die voordele van sy valse voorspoed te geniet.

"11 En die handelaars van die aarde sal ween en rou bedrywe oor haar, omdat niemand hulle koopware meer koop nie, 12 koopware van goud en silwer en edelgesteente en pêrels en fyn linne en purper en sy en skarlaken; en allerhande geurige hout en allerhande voorwerpe van ivoor en allerhande voorwerpe van die kosbaarste hout en van koper en yster en marmer 13 en kaneel en reukwerk en salf en wierook en wyn en olyfolie en fynmeel en koring en grootvee en skape; en van perde en waens en slawe en mensesiele. 14 En die vrugte wat jou siel begeer, het van jou gewyk, en al die blinkende en die skitterende dinge het van jou gewyk, en jy sal dit nooit weer kry nie.”

’n Parallel kan in die antieke geskiedenis gevind word. Antieke Tirus was 'n stad van Israel, soos beide Josephus en die Septuagint-manuskripte bely, en die geskiedenis bewys, en dit was ook 'n groot stad van internasionale handel, kompleet met kosmopolitiese houdings en Kanaänitiese handelaars. Esegiël hoofstuk 27 is 'n klaaglied oor Tirus, en dit begin “ 2 Maar jy, mensekind, hef 'n klaaglied oor Tirus aan, 3 en sê aan Tirus, wat woon by die ingange van die see, wat handel drywe met die volke na baie kuslande toe: So spreek die Here Here: o Tirus, jy sê: Ek is volmaak in skoonheid. 4 In die hart van die seë is jou gebied; jou boumeesters het jou skoonheid volkome gemaak.”

Die handelsverkeer van Tirus is toe deur Esegiël breedvoerig beskryf, en die klaaglied eindig so

“ 34 Nou is jy verbreek van die see af in die dieptes van die waters; jou koopware en jou hele menigte het saam met jou weggesink. 35 Al die inwoners van die kuslande staan verbaas oor jou, en hulle konings huiwer van skrik, met donker aangesigte. 36 Die handelaars onder die volke spot oor jou; jy het 'n verskrikking geword en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie. “

Esegiël se woorde is natuurlik vervul, maar die kinders van Israel het nie deur die voorbeeld geleer nie.

"15 Die handelaars in hierdie dinge, wat van haar ryk geword het, sal ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, terwyl hulle ween en rou bedrywe 16 en sê: Wee, wee die groot stad wat bekleed was met fyn linne en purper en skarlaken en versierd met goud en edelgesteente en pêrels, omdat in een uur soveel rykdom verwoes is! 17 En elke stuurman en die hele menigte op die skepe, en die matrose en almal wat die see bevaar, het ver weg gaan staan 18 en het uitgeroep toe hulle die rook van haar verbranding sien, en gesê: Watter stad is soos die groot stad? 19 En hulle het stof op hul hoofde gegooi en onder geween en weeklag uitgeroep en gesê: Wee, wee die groot stad waarin almal wat skepe op die see het, deur haar kostelike skatte ryk geword het; want dit is in een uur verwoes!”

Daar is nie veel wat bygevoeg kan word om hierdie prentjie duideliker te maak as wat dit is nie. Wêreldhandel sal tot 'n einde kom. Dit het slegs gedien om die vyande van Yahweh te verryk en om Sy volk te vernietig. Die handelsartikels word beskryf in die terme van luukse wat Johannes in sy eie tyd beskikbaar gehad het, maar verteenwoordig al die goedere van internasionale handel vandag, al is dit natuurlik nou meer modern, elektroniese goedere en voertuie en al die ander moderne geriewe.

Net soos die hoer van “Mystery “ gesê het "Ek sit 'n koningin en ek is nie 'n weduwee nie en ek het nie droefheid gesien nie", word die Koning van Tirus uitgebeeld waar hy in Esegiël hoofstuk 28 betreur word as hy sê: " 9 Sal jy werklik sê, in die aangesig van hom wat jou doodmaak: Ek is 'n god! — terwyl jy tog 'n mens is in die hand van hulle wat jou deurboor, en geen god nie?” Al die belonings van hierdie wêreld is ydelheid. Om na hulle te soek is afgodediens. Die verkryging van groot rykdom hier op aarde oortuig eers mense om God te verlaat, en verlei dan mense om te dink dat hulle God is. Yahshua Christus het aan die ryk jong man wat al die gebooie onderhou het gesê: “ 21 Jesus antwoord hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê; en kom hier, volg My” (Matt. 19:21, Markus 10:21, Lukas 18:22).

"20 Verbly jou oor haar, o hemel, en o heilige apostels en profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het!”

Die volk van God het reeds internasionale handel veroordeel in hierdie moderne weergawe van die dierstelsel. Nou wag hulle op die oomblik van sy vernietiging.

"21 En een sterk engel het 'n klip opgetel soos 'n groot meulsteen en dit in die see gegooi en gesê: So, met 'n vaart, sal Babilon, die groot stad, neergegooi word en nooit meer gevind word nie. 22 En die stem van siterspelers en sangers en fluitspelers en basuinblasers sal nooit meer in jou gehoor word nie, en geen kunstenaar van enige kuns sal ooit weer in jou gevind word nie, en die geluid van die meul sal nooit meer in jou gehoor word nie. 23 En die lig van 'n lamp sal nooit meer in jou skyn nie, en die stem van bruidegom en bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie; want jou handelaars was die grotes van die aarde; want deur jou towery is al die nasies verlei. 24En die bloed van profete en heiliges is in haar gevind, en van almal wat op die aarde gedood is.”

Die Joodse wêreld van towery , multikulturalisme , hoerery en rasvermenging e, afwyking, goddeloosheid en alles anders wat die dierstelsel verteenwoordig, sal misluk, en dit sal alles vernietig word, verdring deur die Koninkryk van God. Presies hoe en wanneer dit gaan gebeur, kan nie bekend wees aan meer as as wat die Skrif vir ons sê nie, en die kinders van Israel is magteloos om hierdie oordeel self uit te voer. Die wraak behoort aan God, soos hier in vers 20 duidelik is, dat “Yahweh die oordeel van u veroordeling oor haar uitgespreek het”.