Die Openbaring van Yahshua Christus - Hoofstuk 7

Deur William Finck

Alle vers vertalings geneem uit die Afrikaans 1933/1953 vertaling

1 EN ná hierdie dinge het ek vier engele op die vier hoeke van die aarde sien staan, en hulle het die vier winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie. 2 En ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son, met die seël van die lewende God; en hy het met 'n groot stem geroep na die vier engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig

3 en gesê: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie.”

4 En ek het die getal van die verseëldes gehoor: honderd-vier-en-veertigduisend verseëldes uit al die stamme van die kinders van Israel —

5 uit die stam van Juda twaalfduisend verseëldes; uit die stam van Ruben twaalfduisend verseëldes; uit die stam van Gad twaalfduisend verseëldes;

6 uit die stam van Aser twaalfduisend verseëldes; uit die stam van Náftali twaalfduisend verseëldes; uit die stam van Manasse twaalfduisend verseëldes;

7 uit die stam van Símeon twaalfduisend verseëldes; uit die stam van Levi twaalfduisend verseëldes; uit die stam van Íssaskar twaalfduisend verseëldes;

8 uit die stam van Sébulon twaalfduisend verseëldes; uit die stam van Josef twaalfduisend verseëldes; uit die stam van Benjamin twaalfduisend verseëldes.

Die vernietiging van Rome word vir ’n oomblik opgeskort sodat die stamme verseël kan word. Dit verseker dat 'n voldoende aantal Israeliete die oordeel sou oorleef wat oor die ryk sou kom. Daar word geen stam van Dan hier genoem nie, wat vir ons 'n historiese leidraad gee oor die konteks van hierdie verseëling. Aangesien diegene wat volg, die ontelbare menigte geklee in wit klere is, dieselfde is as diegene wat verdrukking gely het wat in Hoofstuk 6 by verse 9 tot 11 genoem word, benewens hulle broers vir wie daar gesê is dat hulle gaan sterf soos hulle ook gedoen het.Hierdie mense wat verseël is, moet diegene wees wat, nadat hulle hulself onbevuil gehou het van die wêreld en die verval van die ryk (waarvoor vergelyk die vermelding van hierdie mense weer in Openbaring Hoofstuk 14), verseker is dat hulle behoue bly van die verdrukkinge wat geprofeteer is om oor die wêreld te lom, gesien in hoofstukke 6, 8 en 9. Die stam van Dan word nie genoem nie, want die hoofliggaam van daardie stam soos Israel bestaan in die wêreld op hierdie tydstip, is nie binne die grense van die ryk of onder diegene wat die ryk binnegeval het nie , maar hulle is eerder reeds redelik veilig in Noord-Europa. Die verhouding van die mense in die verse wat volg tot dié wat in die vorige hoofstuk (6:9-11) genoem is, verseker dat hierdie interpretasie die korrekte interpretasie is.

9 NÁ hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande; 10 en hulle het met 'n groot stem geroep en gesê: Heil aan onse God wat op die troon sit, en aan die Lam! 11 En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid 12 en gesê: Amen! Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onse God tot in alle ewigheid! Amen.”

Die frase "alle nasies" kan net al die nasies van die Adamiese oikoumenê beteken - daardie deel van die wêreld waaroor Rome heers en wat hierdie verdrukking ondergaan het. Die groot menigte, wat niemand kon tel nie, is 'n blik op die vervulling van die belofte aan Abraham – want al hierdie mense is afstammelinge van die Israeliete.

13 Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê: Hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? 14 En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam. 15 Daarom is hulle voor die troon van God en dien Hom dag en nag in sy tempel; en Hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. 16 Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie; 17 want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee.”

Dit verteenwoordig die Hebreeuse (Job 19:25-27) Christelike belofte van opstanding en ewige lewe. Baie van die taal word weer in Hoofstuk 22 gevind.