Die Openbaring van Yahshua Christus - Hoofstuk 15

Deur William Finck

Alle vers vertalings geneem uit die Afrikaans 1933/1953 vertaling

"1 EN ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik: sewe engele met die sewe laaste plae, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig. 2 En ek het gesien iets soos 'n see van glas, gemeng met vuur. En die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan, met siters van God.”

Die glassee gemeng met vuur verteenwoordig die beproewinge van hierdie lewe, die “vuur” waardeur elkeen van ons moet gaan. Dat hierdie vuur hierdie aardse beproewinge verteenwoordig wat ons verduur, is duidelik in 1 Petrus 1:3-11, wat sê “ 3 GESEËND is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, 4 sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons 5 wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. 6 Daarin verheug julle jul, al word julle nou — as dit nodig is — 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, 7 sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus; 8vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap,

9 en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry. 10 Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, 11 en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe Hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna.” Ons sien dus dat die beproewinge van hierdie wêreld inderdaad die vure is waardeur ons moet gaan. Dit is ook duidelik in 1 Korintiërs hoofstuk 3 waar ons vind: “11 Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus. 12 En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels 13 elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. 14 As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; 15 as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.”

"3 En hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die Lam, en gesê: Groot en wonderlik is u werke, Here God, Almagtige; regverdig en waaragtig is u weë, o Koning van die heiliges! 4 Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? Want U alleen is heilig; want al die nasies sal kom en voor U aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het.”

Hierdie mense is nie die honderd-vier-en-veertigduisend van hoofstukke 7 en 14 nie. Hulle is ook nie die ontelbare menigte van hoofstuk 7 nie. Hulle is eerder 'n nuwe menigte – daardie Israeliete uit die nasies wat in hierdie laaste dae die oorhand gekry het oor die dier deur nie die dier te aanbid nie. Al die nasies wat Yahweh aanbid is, in die Bybelse konteks, al daardie nasies van mense wat in die boek van die lewe geskryf is – aangesien al die ander in die Poel van Vuur sal ingaan. Die onderskeid moet bly tussen die skaapnasies en die boknasies van Matteus hoofstuk 25. Die skaapnasies gaan na ewige beloning, en die boknasies gaan voort na ewige straf – die Poel van Vuur, wat in hierdie geval anders is as die beproewinge van vuur. Die Poel van Vuur verteenwoordig permanente vernietiging, aangesien die dier, die valse profeet, Hel en Dood ook dieselfde lot in die gesig staar.

"5 En ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, die tempel van die tent van die getuienis in die hemel is geopen. 6 En die sewe engele met die sewe plae het uit die tempel uitgekom, bekleed met rein, blink linne, en om die bors omgord met goue gordels. 7 En een van die vier lewende wesens het aan die sewe engele sewe goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God wat leef tot in alle ewigheid. 8 En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie.”

Die tabernakel van die getuienis moet verband hou met die “ark van Sy testament” wat aan die einde van Hoofstuk 11 genoem word. Daar is opgemerk dat die Woord van God die ware ark van Sy testament is, aangesien dit al die beloftes bevat wat aan Israel gemaak is , en in daardie gedeelte van die Openbaring het ons die opening van die Klein Boekie gesien – die Hervorming en die bevryding van die Skrif in die hande van mense, en die Twee Getuies, Israel en Juda, wat hulle getuienis vervul het deur die profesieë aangaande hulle te vervul : dat hulle inderdaad deur Christus na Yahweh en sy Woord sou terugdraai. Hulle aanvaarding van die Christendom en hulle omhelsing van die Woord van God in die Hervorming was inderdaad die vervulling van sulke profesieë. Een voorbeeld word gevind in Hosea 2:6, wat van die gedeporteerde Israeliete praat: “ 6 En sy sal haar minnaars agternaloop, maar hulle nie inhaal nie; en sy sal hulle soek, maar nie vind nie. Dan sal sy sê: Ek wil heengaan en terugkeer na my vorige man, want toe het ek dit beter gehad as nou.” In Hoofstuk 16, met die sewe flessies, keer ons terug na die laaste gedeeltes van die historiese profesieë in die Openbaring, wat reeds volbring is, en wat die laaste eeu dek wat lei tot die val van Babilon.