Die Openbaring van Yahshua Christus - Hoofstuk 16

Deur William Finck

Alle vers vertalings geneem uit die Afrikaans 1933/1953 vertaling

"1 EN ek het 'n groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor sê: Gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit.”

Hier sal nie definitiewe en gedetailleerde historiese gebeure, soos gesien in hoofstukke 4 tot 13, bespreek word nie, maar 'n geheelbeeld van die Christelike samelewing, want daar kan gesien word dat hierdie profesieë inderdaad 'n voorgevoel is van die algehele toestand van die Christelike samelewing soos dit bestaan na die heengaan van die twee diere wat ons in Openbaring hoofstuk 13 uitgebeeld het gesien het.

"2 Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het.”

Met die Franse Rewolusie en die era van Napoleon het die einde van die ou feodale orde verseker tot ‘n einde gekom. Die einde van kerklike beheer oor die sedes en gedrag van die mense, 'n mag wat in elk geval dikwels onder die Rooms-Katolieke kerkstelsel misbruik was, het ook gekom. Die mense sou nou oor die algemeen aan hul eie lot oorgelaat word, onder die dekmantel van die sogenaamde vrye en moderne samelewing. Maar met die bekendstelling van massa-geproduseerde Bybels in die gewone huis, is die gewone mens ook 'n keuse gegee: om die Woord van God te volg, of swig voor die planne van die samelewing.

Die Jood – satan uit die put gelaat – soos ons in Openbaring hoofstuk 20 sal sien – is nou 'n gelyke in die Europese samelewing, en sal sy nuwe status gebruik om allerhande ondeug en korrupsie te bevorder, moderne weergawes van die Kanaänitiese afgode van sy vaders wat eenmaal gebruik is om die kinders van Israel tot sonde te lok. Verder word vrye-onderneming in gevaar gestel en sal dit swig voor 'n geheel en al woekergebaseerde ekonomie, georganiseer onder kapitalisme en georkestreer deur die Joodse bankfamilies van Europa, veral die Rothschilds. Onder 'n woekergebaseerde kapitalistiese ekonomie sou die vyande van Christus meer en meer mag en invloed verkry, wat hulle in staat sou stel om steeds sterker aanvalle teen die Christendom te finansier, van binne eerder as van buite.

Om te help verstaan wat hier beskryf word, sal 'n lesing uit Esegiël hoofstuk 18 aangebied word, saam met 'n lees van 'n deel van Jeremia hoofstuk 31 en dan 'n lesing uit die Boek Josua. Esegiël skryf in 'n tyd toe feitlik al die Israeliete saam met die grootste deel van Juda deur die Assiriërs in ballingskap weggevoer is. Esegiël is een van die gevangenes wat in 'n deel van Noord-Sirië gehervestig is. Diegene wat deur die Assiriërs gevange geneem is, sou nooit na Palestina terugkeer nie. In plaas daarvan sou hulle vir die grootste deel uiteindelik deur die Kaukasusberge migreer en uiteindelik as die Sakans en Kimmeriërs na vore kom, voorlopers van die moderne Germaanse volke.

Esegiël 18: “ 1 VERDER het die woord van die Here tot my gekom en gesê: 2 Wat is dit met julle dat julle hierdie spreekwoord gebruik aangaande die land van Israel, naamlik: Die vaders het groen druiwe geëet, en die tande van die kinders het stomp geword? 3 So waar as Ek leef, spreek die Here Here, dit sal julle nie meer in die gedagte kom om hierdie spreekwoord in Israel te gebruik nie. 4 Kyk, al die siele is myne; soos die siel van die vader, so die siel van die seun — hulle is myne; die siel wat sondig, dié moet sterwe. 5 Maar as iemand regverdig is en reg en geregtigheid doen; 6 nie eet op die berge en sy oë nie opslaan na die drekgode van die huis van Israel en die vrou van sy naaste nie verontreinig en nie naby 'n vrou kom as sy onrein is nie, 7 en niemand verdruk nie; wat hy vir skuld as pand geneem het, teruggee; geen roof pleeg nie; aan die wat honger het, sy brood gee en die wat naak is, met 'n kleed toedek; 8 nie leen op rente en geen woeker neem nie; sy hand terughou van onreg, eerlike regspraak oefen tussen man en man; 9 in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou om eerlik te handel — hy is regverdig, hy sal sekerlik lewe, spreek die Here Here.”

Onder die sondes waarvoor mense sal sterf, is afgodery, hoerery, owerspel en woeker, wat die taal hier beskryf, tesame met 'n gebrek aan broederliefde – hier uitgebeeld as 'n regverdige behandeling van die skuldenaar, en voorsiening vir die behoeftiges. Hierdie vermaning in Esegiël 18 word dan herhaal vir 'n seun wat wel aan sulke gedrag deelneem, en vir 'n seun se seun wat dit nie doen nie, om te demonstreer dat dieselfde familie lede kan hê wat op hierdie manier sondig, en lede wat dit nie doen nie. Maar van hierdie tyd af sal net die sondaars gestraf word, en nie die hele gesin nie. Dat op 'n tyd hele families gestraf is vir die sondes van 'n man, is duidelik in die Skrif, en omdat dit ook help om ander aspekte wat hier bespreek word te verduidelik, sal 'n gedeelte uit die verhaal van Agan, gevind in Josua 7:20-26 , gelees word:

“ 20 Toe het Agan Josua geantwoord en gesê: Waarlik, ek het gesondig teen die Here, die God van Israel, en so en so het ek gedoen. 21 Ek het naamlik een mooi mantel uit Sínear by die buitgoed gesien en tweehonderd sikkels silwer en een goudstaaf van vyftig sikkels in gewig, en ek het dit begeer en dit geneem; en kyk, daar lê dit begrawe in die grond binne-in my tent, en die silwer daaronder. 22 Toe Josua dan boodskappers stuur en hulle na die tent loop, lê dit daar begrawe in sy tent, en die silwer daaronder. 23 En hulle het dit uit die tent uitgehaal en dit na Josua en al die kinders van Israel gebring en dit voor die aangesig van die Here uitgeskud. 24 Daarop het Josua en die hele Israel met hom saam Agan, die seun van Serag, geneem met die silwer en die mantel en die goudstaaf en sy seuns en sy dogters en sy beeste en sy esels en sy kleinvee en sy tent en alles wat aan hom behoort het, en hulle het hul na die dal Agor gebring. 25 En Josua het gesê: Hoe het jy ons in die ongeluk gestort! Die Here sal jou vandag in die ongeluk stort! Daarop het die hele Israel hom gestenig, en hulle het hulle met vuur verbrand en klippe op hulle gegooi. 26 En hulle het 'n groot hoop klippe op hom gestapel wat tot vandag toe daar is. Toe het die Here Hom afgewend van die gloed van sy toorn. Daarom noem hulle daardie plek Dal Agor tot vandag toe.”

Dit is dus duidelik dat Agan se hele familie weens sy oortreding vernietig is. As Agan sy goud en sy silwer, en sy "Babiloniese kleed" sou behou, was dit onvermydelik dat hy 'n bankier sou word - want dit was die enigste nut wat daardie dinge sou gehad het. In antieke Babilon het die tempels van die heidense afgode ook onder meer as banke gedien. Die priesters van daardie tempels sou die offerandes wat hulle teen woeker ontvang het, uitleen. Agan sou geen ander doel gehad het as hy hierdie dinge bewaar het nie. Nog 'n gedeelte wat insig gee aan hierdie gedeelte van die Openbaring, word gevind in Jeremia Hoofstuk 31, verse 27 tot 30: “

“27 Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek die huis van Israel en die huis van Juda sal besaai met saad van mense en van diere. 28 En soos Ek oor hulle wakker was om uit te ruk en om te gooi en te verwoes en te vernietig en skade aan te doen, so sal Ek oor hulle wakker wees om te bou en te plant, spreek die Here. 29 In dié dae sal hulle nie meer sê nie: Die vaders het groen druiwe geëet, en die tande van die kinders het stomp geword. 30 Maar elkeen sal weens sy eie ongeregtigheid sterwe; elke mens wat die groen druiwe eet, sy tande sal stomp word.”

Hierdie gedeelte in Jeremia gaan 'n gedeelte vooraf wat by vers 31 begin wat die voleinding van die Nuwe Verbond beloof. Daarom is dit 'n profesie vir hierdie einste tyd. Suur druiwe word geassosieer met die sondes van Sodom en Gomorra in Deuteronomium 32:32: “ 32 Want hulle wingerdstok is uit die wingerdstok van Sodom en uit die wingerde van Gomorra; hulle druiwe is giftige druiwe, bitter trosse dra hulle.” Hier is dit duidelik dat die suur druiwe die hoerery (rasvermening) en ander sondes verteenwoordig wat prominent by Sodom en Gomorra was.

Die dag sou kom dat Yahweh die huis van Israel en die huis van Juda sou saai met die saad van mense en die saad van dier, en daardie dag het begin toe die Jood geëmansipeer en toegelaat is in die gemeenskap van die Europese nasies as burgers gelykstaande aan Christene. Satan is uit die put, of die ghetto's van Europa, losgemaak, sodat hy die hele wêreld kan mislei. In Openbaring hoofstuk 13 het ons gesien dat dit die draak was wat sy krag aan die dier gegee het. Hierdie draak word ook met Satan geïdentifiseer in Openbaring hoofstuk 12. Vir baie eeue het die Jood op die agtergrond gebly, as hofgeneesheer of privaatbankier of in 'n ander rampspoedige hoedanighede, en probeer om die adel van Europa in die gedrang te bring en dikwels daarin geslaag. Deur die usurpasie van organisasies soos die Jesuïete en Vrymesselary kon die Jood nou die adel van Europa, wat met die Franse Rewolusie begin het, omverwerp en verdring. Die kapitalistiese stelsel vereis woeker (usary), wat beskou word as 'n groot euwel vir Yahweh God. Die kapitalistiese stelsel het internasionale handel meegebring – globalisme, multikulturalisme, en al die ander toestelle van die Jood wat gebruik is om die Christendom te verswak en die Christelike nasies te oorstroom met goddelose vreemdelinge, die “diere” van Jeremia hoofstuk 31. Dit sal hieronder gesien word dat hierdie idees, tesame met die idee van 'n samelewing sonder God, eers deur die Christelike wêreld uitgesaai en bevorder is, met die begin van die Franse Rewolusie. Die resultaat is die modernistiese en gemengde-ras samelewing waarin ons vandag leef. Aanbidding van die dier, en die neem van die merk van die dier, is dus die aanbidding van hierdie stelsel van mense wat deur die vyande van God oor die Christelike wêreld gebring is. Anders as die merk van die dier wat op die mens geplaas is gedurende die tydperk van die pousdom, is dit hierdie keer vrywillig, en die mens neem dit op homself. Christene word aangesê om die wêreld te verag, en vandag omhels die meeste van hulle die wêreld ten volle, en glo selfs dat hulle Christene is.

"3 En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi, en dit het bloed geword soos van 'n dooie, en al die lewende wesens in die see het gesterwe.”

Dit verteenwoordig die dood van geestelike lewe in die Christelike nasies – soos mense begin het om die dier te aanbid, is die aspirasies van die Christendom vervang met die Joodse ideale van verbruikerswese en humanisme.

"4 En die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en op die waterfonteine, en dit het bloed geword. 5 En ek het die engel van die waters hoor sê: Regverdig, Here, is U wat is en wat was, U, die Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het; 6 want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet, en U het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien. 7 En ek het 'n ander een uit die altaar hoor sê: Ja, Here God, Almagtige, waaragtig en regverdig is u oordele.”

Dit verteenwoordig al die oorloë wat voortspruit uit humanisme en die Joodse invloed oor die Christendom.

"8 En die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi, en daaraan is dit gegee om die mense met vuur te skroei. 9 En die mense is geskroei met 'n groot hitte, en hulle het die Naam van God gelaster wat mag het oor hierdie plae, en hulle het hul nie bekeer om Hom heerlikheid te gee nie.”

Die son in die Openbaring blyk dikwels die magte van wêreldse regerings voor te stel soos verordineer deur God, wat gesag het oor hierdie plae. In hierdie tyd het die regerings van Adam-soort tirannies geword. Mense vloek, laster en verloën God wanneer hulle deur hierdie plae geraak word, alhoewel hulle daardeur geraak word omdat hulle die dierstelsel aanbid, en nie God self nie.

"10 En die vyfde engel het sy skaal uitgegooi op die troon van die dier, en sy koninkryk is verduister, en hulle het hul tonge gekou van pyn; 11 en hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere, en het hulle nie bekeer van hul werke nie.”

Hoe gereeld hoor ons “waarom laat God toe dat dinge so is?” Of “watter soort God sal so iets toelaat?” Humanisme het God vervang omdat God as onregverdig beskou word. Die regerings van die wêreld tree nie meer op as Christelike regerings nie. Omdat ons as volk die dier aanbid het, - soos ons in hoofstuk 17 sal sien - is ons koninkryk aan die dier oorgegee. Onthou die beproewing van Job. Satan het Yahweh uitgedaag, dat as Job deur teëspoed geraak sou word, hy Yahweh sou vervloek. Yahweh het dus toegelaat dat Job van alles wat hy gehad het deur Satan ontken word, en Job het baie gely, maar hy het God nooit vervloek nie. Op die ou end is Job baie keer beloon. Dit behoort vandag as ons model te dien, wanneer ons ook al verhoor word of skade ly deur hierdie dierstelsel.

"12 En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste af kom, reggemaak kon word.”

Die industrialisering van Asië wat in die 19de eeu begin het, het die weg van die konings van die ooste voorberei om mag oor die Christendom te verkry. Vandag, deur die industrialisasie van China en Japan en die ander Asiatiese state, het hulle 'n groot mate van mag en invloed oor die Christendom. Hulle het ook gemilitariseer geraak ten koste van die Christendom. Hierdie volke van Asië sou nooit tot die vlak kon styg waar hulle enige aanneemlike bedreiging teen ons kon wees as dit nie vir internasionalistiese kapitalisme was nie, want die Jood ken geen grense nie en het geen “allegiances” aan enige ander volk nie. Dit is net natuurlik dat die parasiet uiteindelik die gasheer sal vernietig.

"13 En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom.”

[Yahweh God het inderdaad 'n sin vir humor.] Paddas het geen vorige allegoriese gebruik in die Skrif nie. Hulle is een van die plae in Egipte, maar dit is verseker dat die verwysing na paddas in die Boek Exodus letterlik opgeneem moet word. Een leidraad vir die gebruik van die woord hier kan egter nie misgekyk word nie. Alhoewel dit nie hier 'n bedoeling is om die Franse mense voortdurend te beledig nie, en hulle was soveel slagoffers van omstandighede in die Franse Revolusie as wat die Duitsers, die Engelse en die Amerikaners was in die folteringe wat sou volg, is die gebruik van die term padda om ‘n Fransman te beskryf al meer as 200 jaar in die Engelssprekende wêreld. Dit kan 'n aanduiding wees van die aard van die onrein geeste wat uit die mond van die valse profeet uitgaan. Baie argumente, rasioneel of emosioneel, kan gemaak word oor watter ismas of watter filosofieë hierdie drie onrein paddas verteenwoordig. Maar al die filosofieë wat deur ons vyande bevorder en in ons Christelike samelewing gedwing word, kan saamgevat word in en is verhul deur die veronderstelde ideale van die Franse Revolusie wat gevind word in die slagspreuk, “Liberté, égalité, fraternité”, wat steeds die nasionale leuse van Frankryk is.. Deur hierdie ideale het al die Joodse idees in die wêreld uitgegaan, die idees van vryheid en gelykheid en broederskap wat in stryd is met die verbondsverhouding wat Christene met hulle God het.

Christene is nie veronderstel om vry te wees nie. Hulle is veronderstel om dienaars van Christus te wees en Sy gebooie te onderhou. Christene het nie gelykheid nie. Vrouens en kinders is veronderstel om aan hul mans en vaders onderworpe te wees (Efesiërs 5:21-33, 1 Petrus 3:1-5), en elkeen van ons het 'n ongelyke deel in die uiteenlopende gawes van God (1 Korintiërs 12, Matteus). 25:15). Christene is veronderstel om net broederskap te hê met dié van hul familie wat Christene is, en moet geen gemeenskap hoegenaamd met nie-Christene hê nie (2 Joh. 9-11). Die Joodse ideale van vryheid, gelykheid en broederskap is ideale wat lei tot die verval van die Christelike samelewing in die spoelput van menslike losbandigheid. Al die uitroepe vir diversiteit, rassegelykheid, seksuele bevryding en elke ander filosofie wat nadelig is vir gesonde Christelike samelewing wat die afgelope 200 jaar gemaak is, is gebaseer op hierdie Joodse ideale, en Jode was hul vernaamste aanstigters en bevorderaars.

"14 Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. 15 Kyk, Ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. 16 En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon.”

'n Ar, of har, is 'n berg, en Megiddo beteken plek van skares. Die gebeure wat hier beskryf word, kan vergelyk word met die gebeure wat in Esegiël hoofstuk 38 beskryf word. Al die vreemde nasies van die wêreld is bymekaar om teen die volk van God te veg. Alhoewel 'n werklike militêre inval nie uitgesluit kan word nie, gebeur hierdie situasie nou al vir ten minste 50 jaar, sedert die Christelike nasies begin oorval word met massiewe nie-Europese immigrasie deur al die wêreld se ander rasse, die diere van Jeremia 31: 27, en ook van Jesaja 56:9. Hierdie situasie word beskryf as 'n hoogtepunt in Openbaring hoofstuk 19 en sal breedvoerig daar bespreek word. Wat betref diegene wat hul klere bewaar, Christene moet bedek wees met die bloed van die Lam. Die verwysings na skaamte en naaktheid is 'n verwysing na Genesis hoofstuk 3, na die oortreding in die tuin, wat seksueel van aard was, het Adam en Eva besef dat hulle naak is, en hulle het skaam geword.

"17 En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en 'n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat gesê het: Dit is verby! 18 En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het 'n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie — so 'n geweldige groot aardbewing. 19 En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het geval. En die groot Babilon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn. 20 En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie; 21 en groot hael, omtrent 'n talent swaar, het uit die hemel op die mense geval; en die mense het God gelaster oor die plaag van die hael, omdat sy plaag ontsettend groot was.”

Hierdie laaste verse beskryf die val van Babilon. Daar kan nog nie daarop kommentaar gelewer word nie, want dit het nog nie gebeur nie. Hoofstukke 17 en 18 wat volg sal dieselfde ding - die val van “Mystery Babylon” - in meer besonderhede bespreek, en bied ook 'n poëtiese uitbeelding van “Mystery Babylon” self.